Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 2 020
  • Tất cả: 141724
Đăng nhập
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THPT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018

THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI

BUỔI SÁNG

Áp dụng từ ngày 17-09-2018

Thứ

Tiết

10A

10B

10C

11A

11B

11C

12A

12B

12C

Thứ

 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

HÓA

ĐTA.Vân

GDCD

VT.Hậu

ANH

NTM.Vân

HÓA

NC.Uy

NTB.Phương

ĐỊA

NT.Hà

VĂN

TT.Quân

ANH

LT.Tuyết

VĂN

 TT.Huyền

3

ANH

NTM.Vân

TOÁN

PTT.Thủy

SỬ

ĐT.Quỳ

SINH

NT.Minh

VĂN

NX.Trân

SỬ

ĐTT.Huyền

VĂN

TT.Quân

ĐỊA

NT.Hà

VĂN

 TT.Huyền

4

ANH

NTM.Vân

TOÁN

PTT.Thủy

HÓA

ĐTA.Vân

VĂN

TT.Quân

VĂN

NX.Trân

ANH

LT.Tuyết

HÓA

NC.Uy

NTB.Phương

SINH

NT.Minh

5

VĂN

NX.Trân

ANH

NTM.Vân

ĐỊA

NT.Hà

NTB.Phương

TOÁN

PTT.Thủy

HÓA

ĐTA.Vân

ANH

LT.Tuyết

VĂN

NTT.Huyền

SINH

NT.Minh

Thứ

 3

1

SỬ

ĐT.Quỳ

ANH

NTM.Vân

TIN

NT.Giang

ANH

ĐT.Khươi

SINH

TB.Giang

TIN

NTN . Ny

ĐỊA

NT.Hà

VĂN

 NTT.Huyền

GDCD

VT.Hậu

2

ANH

NTM.Vân

ĐỊA

NT.Hà

TIN

NT.Giang

TOÁN

HV . Hải

TOÁN

PTT.Thủy

SINH

TB.Giang

GDCD

VT.Hậu

TIN

NTN . Ny

ANH

ĐT.Khươi

3

ANH

NTM.Vân

C NGHỆ

TB.Giang

HT.Tươi

TOÁN

HV . Hải

TOÁN

PTT.Thủy

ANH

LT.Tuyết

SỬ

ĐTT.Huyền

TIN

NTN . Ny

VĂN

NTT.Huyền

4

TIN

NT.Giang

HT.Tươi

VĂN

NTT.Huyền

ĐỊA

NT.Hà

SỬ

ĐTT.Huyền

TOÁN

PTT.Thủy

ANH

LT.Tuyết

TOÁN

HV . Hải

NTB.Phương

5

TIN

NT.Giang

HT.Tươi

ANH

NTM.Vân

NTB.Phương

TIN

NTN . Ny

TOÁN

PTT.Thủy

ANH

LT.Tuyết

TOÁN

HV . Hải

ĐỊA

NT.Hà

Thứ

4

1

C NGHỆ

TB.Giang

VĂN

NX.Trân

ĐỊA

NT.Hà

HÓA

NC.Uy

NGHỀ

NT.Giang

HT.Tươi

VĂN

TT.Quân

ANH

LT.Tuyết

ANH

ĐT.Khươi

2

HÓA

ĐTA.Vân

VĂN

NX.Trân

HT.Tươi

NTB.Phương

NGHỀ

NT.Giang

SINH

TB.Giang

VĂN

TT.Quân

ANH

LT.Tuyết

SỬ

ĐTT.Huyền

3

ĐỊA

NT.Hà

ANH

NTM.Vân

C NGHỆ

TB.Giang

ANH

ĐT.Khươi

HÓA

NC.Uy

VĂN

TT.Quân

TIN

NTN . Ny

SỬ

ĐTT.Huyền

NTB.Phương

4

TOÁN

PTT.Thủy

ĐỊA

NT.Hà

HÓA

ĐTA.Vân

VĂN

TT.Quân

ANH

ĐT.Khươi

NGHỀ

NT.Giang

TIN

NTN . Ny

NTB.Phương

HÓA

NC.Uy

5

TOÁN

PTT.Thủy

HÓA

ĐTA.Vân

ANH

NTM.Vân

VĂN

TT.Quân

ANH

ĐT.Khươi

NGHỀ

NT.Giang

SỬ

ĐTT.Huyền

HÓA

NC.Uy

TIN

NTN . Ny

Thứ

 5

1

HT.Tươi

TIN

NT.Giang

VĂN

 NTT.Huyền

GDCD

BN.Phương

C NGHỆ

NV. Dũng

TOÁN

PTT.Thủy

NTB.Phương

GDCD

VT.Hậu

SỬ

ĐTT.Huyền

2

HT.Tươi

TIN

NT.Giang

VĂN

 NTT.Huyền

SỬ

ĐTT.Huyền

HÓA

NC.Uy

TOÁN

PTT.Thủy

TOÁN

HV . Hải

C NGHỆ

NV. Dũng

NTB.Phương

3

VĂN

NX.Trân

TOÁN

PTT.Thủy

GDCD

VT.Hậu

C NGHỆ

NV. Dũng

NGHỀ

NT.Giang

GDCD

BN.Phương

TOÁN

HV . Hải

NTB.Phương

HÓA

NC.Uy

4

VĂN

NX.Trân

HT.Tươi

TOÁN

PTT.Thủy

SINH

NT.Minh

GDCD

BN.Phương

NGHỀ

NT.Giang

C NGHỆ

NV. Dũng

VĂN

NTT.Huyền

TOÁN

HV . Hải

5

 

 

 

NGHỀ

NT.Giang

NTB.Phương

HT.Tươi

SINH

NT.Minh

VĂN

NTT.Huyền

TOÁN

HV . Hải

Thứ

 6

1

VĂN

NX.Trân

HÓA

ĐTA.Vân

TOÁN

PTT.Thủy

VĂN

TT.Quân

ĐỊA

NT.Hà

ANH

LT.Tuyết

NTB.Phương

TOÁN

HV . Hải

ANH

ĐT.Khươi

2

ĐỊA

NT.Hà

HÓA

ĐTA.Vân

TOÁN

PTT.Thủy

VĂN

TT.Quân

ANH

ĐT.Khươi

ANH

LT.Tuyết

NTB.Phương

TOÁN

HV . Hải

TIN

NTN . Ny

3

HT.Tươi

VĂN

NX.Trân

HÓA

ĐTA.Vân

TIN

NTN . Ny

TOÁN

PTT.Thủy

VĂN

TT.Quân

ANH

LT.Tuyết

SINH

NT.Minh

TOÁN

HV . Hải

4

TOÁN

PTT.Thủy

VĂN

NX.Trân

HT.Tươi

ANH

ĐT.Khươi

NTB.Phương

VĂN

TT.Quân

SINH

NT.Minh

ANH

LT.Tuyết

TOÁN

HV . Hải

5

 

 

 

ANH

ĐT.Khươi

VĂN

NX.Trân

HT.Tươi

TOÁN

HV . Hải

 

 

Thứ

7

1

SINH

TB.Giang

ANH

NTM.Vân

VĂN

 NTT.Huyền

NGHỀ

NT.Giang

ANH

ĐT.Khươi

HÓA

ĐTA.Vân

TOÁN

HV . Hải

HÓA

NC.Uy

C NGHỆ

NV. Dũng

2

HÓA

ĐTA.Vân

SINH

TB.Giang

ANH

NTM.Vân

NGHỀ

NT.Giang

VĂN

NX.Trân

C NGHỆ

NV. Dũng

TOÁN

HV . Hải

SỬ

ĐTT.Huyền

ANH

ĐT.Khươi

3

GDCD

VT.Hậu

SỬ

ĐT.Quỳ

SINH

TB.Giang

TOÁN

HV . Hải

VĂN

NX.Trân

VĂN

TT.Quân

HÓA

NC.Uy

SINH

NT.Minh

VĂN

NTT.Huyền

4

S HOẠT

ĐT.Quỳ

S HOẠT

VT. Hậu

S HOẠT

NTM. Vân

TOÁN

HV . Hải

SINH

TB.Giang

VĂN

TT.Quân

S HOẠT

ĐTT.Huyền

S HOẠT

NC- Uy

S HOẠT

NTT.Huyền

5

 

 

 

S HOẠT

NT.Minh

S HOẠT

NX. Trân

S HOẠT

TT- Quân

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI

BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ ngày 17-09-2018

Thứ

Tiết

10A

10B

10C

11A

11B

11C

12A

12B

12C

Thứ

2

1

GDQP

 NK-Sa

THỂ DỤC

LH-Thanh

TOÁN

PTT-Thủy

SINH

NT - Minh

VĂN

NX-Trân

ANH

LT - Tuyết

VĂN

TT - Quân

VĂN

NTT.Huyền

TOÁN

HV - Hải

2

VĂN

NX-Trân

THỂ DỤC

LH-Thanh

TOÁN

PTT-Thủy

SINH

NT - Minh

GDQP

 NK-Sa

ANH

LT - Tuyết

VĂN

TT - Quân

HÓA

NC - Uy

TOÁN

HV - Hải

3

TOÁN

PTT-Thủy

VĂN

NX-Trân

THỂ DỤC

LT - Việt

HÓA

NC - Uy

THỂ DỤC

LH-Thanh

VĂN

TT - Quân

THỂ DỤC

NK - Sa

TOÁN

HV - Hải

GDCD

VT - Hậu

4

TOÁN

PTT-Thủy

VĂN

NX-Trân

THỂ DỤC

LT - Việt

HÓA

NC - Uy

THỂ DỤC

LH-Thanh

VĂN

TT - Quân

THỂ DỤC

NK - Sa

ANH

LT - Tuyết

GDCD

VT - Hậu

Thứ

3

1

TOÁN

PTT-Thủy

ANH

NTM -Vân

HT - Tươi

TOÁN

HV - Hải

NTB.Phương

SỬ

ĐTT.Huyền

ANH

LT - Tuyết

SINH

NT - Minh

ĐỊA

NT - Hà

2

HT - Tươi

ANH

NTM -Vân

VĂN

NTT.Huyền

TOÁN

HV - Hải

SINH

NT - Minh

SỬ

ĐTT.Huyền

ANH

LT - Tuyết

GDCD

VT - Hậu

ĐỊA

NT - Hà

3

ANH

NTM -Vân

GDQP

 NK-Sa

TOÁN

PTT-Thủy

NTB.Phương

ĐỊA

NT - Hà

ANH

LT - Tuyết

SINH

NT - Minh

TOÁN

HV - Hải

VĂN

NTT.Huyền

4

ANH

NTM -Vân

HT - Tươi

GDQP

 NK-Sa

NTB.Phương

SỬ

ĐTT.Huyền

ĐỊA

NT - Hà

SINH

NT - Minh

TOÁN

HV - Hải

VĂN

NTT.Huyền

Thứ

 4

1

HÓA

ĐTA-Vân

TOÁN

PTT-Thủy

VĂN

NTT.Huyền

ANH

ĐT - Khươi

NTB.Phương

VĂN

TT - Quân

HÓA

NC - Uy

THỂ DỤC

NK - Sa

THỂ DỤC

LH-Thanh

2

HÓA

ĐTA-Vân

TOÁN

PTT-Thủy

VĂN

NTT.Huyền

NTB.Phương

ANH

ĐT - Khươi

VĂN

TT - Quân

HÓA

NC - Uy

THỂ DỤC

NK - Sa

THỂ DỤC

LH-Thanh

3

THỂ DỤC

LH-Thanh

HÓA

ĐTA-Vân

ANH

NTM -Vân

VĂN

TT - Quân

TOÁN

PTT-Thủy

ĐỊA

NT - Hà

GDQP

 NK-Sa

VĂN

NTT.Huyền

SỬ

ĐTT.Huyền

4

THỂ DỤC

LH-Thanh

ANH

NTM -Vân 

HÓA

ĐTA-Vân

VĂN

TT - Quân

HÓA

NC - Uy

GDQP

 NK-Sa

NTB.Phương

SỬ

ĐTT.Huyền

VĂN

NTT.Huyền

Thứ

5

1

VĂN

NX-Trân

TOÁN

PTT-Thủy

ANH

NTM -Vân

TOÁN

HV - Hải

ANH

ĐT - Khươi

THỂ DỤC

LH-Thanh

NTB.Phương

GDQP

 NK-Sa

VĂN

NTT.Huyền

2

TOÁN

PTT-Thủy

VĂN

NX-Trân

ANH

NTM -Vân

TOÁN

HV - Hải

ANH

ĐT - Khươi

THỂ DỤC

LH-Thanh

NTB.Phương

VĂN

NTT.Huyền

GDQP

 NK-Sa

3

 

 

 

ANH

ĐT - Khươi

GDCD

BN.Phương

TOÁN

PTT-Thủy

TOÁN

HV - Hải

NTB.Phương

SỬ

ĐTT.Huyền

4

GDQP

 NK-Sa

TOÁN

PTT-Thủy 

GDCD

BN.Phương

TOÁN

HV - Hải

NTB.Phương

ANH

ĐT - Khươi

Thứ

 6

1

 

 

 

THỂ DỤC

LH-Thanh

VĂN

NX - Trân

TOÁN

PTT-Thủy

TOÁN

HV - Hải

Anh

LT - Tuyết

ANH

ĐT - Khươi

2

 

 

 

THỂ DỤC

LH-Thanh

VĂN

NX - Trân

TOÁN

PTT-Thủy

TOÁN

HV - Hải

Anh

LT - Tuyết

ANH

ĐT - Khươi

3

 

 

ANH

ĐT - Khươi 

TOÁN

PTT-Thủy

GDCD

BN.Phương 

Anh

LT - Tuyết

ĐỊA

NT - Hà

TOÁN

HV - Hải

Thứ

7

1

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

2

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

PĐ HSY

3

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

BD HSG

4

BD HSG

BD HSG 

BD HSG

BD HSG

BD HSG 

BD HSG 

BD HSG 

BD HSG

BD HSG

                                                                                                                                                                                               Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                       Nguyễn Thế Hùng (đã ký)
TẢI VỀ TẠI ĐÂY:THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI.docx